Jan Braum, osobní stránky
 České Budějovice - Novohradsko - Chalupaření - Literatura faktu - Bonsai - Podzemí - Swing - Rocková muzika 

Kdo je Jiří Wojnar ?

Jiří Wojnar Jiří Wojnar - autor knih, zabývající se otázkami sahajícími do hluboké minulosti vzniku lidstva a pravěkých civilizací - otázkami dosud nevysvětlenými, nebo jejichž obecná "vědecká" vysvětlení jsou pro přemýšlivé lidi nevěrohodná. Jiří Wojnar se při prezentaci svých zkoumání a názorů opírá zejména o texty Bible. Žádná z Wojnarových knih není ale žádným kratochvilným čtením na dovolenou. Jde o náročnou četbu či spíše studium. K některým věcem je někdy zapotřebí se znovu vrátit a zajímavé je srovnávat uváděné citace s originálním textem Bible.

Proto já osobně považuji při čtení Wojnarových knih za samozřejmost mít Bibli stále při ruce. Znalost Bible, kterou ostatně zahrnuji do základního vzdělání kulturního člověka, je zde opravdu žádoucí (stejně jako při čtení knih Zecharii Sitchina nebo Ericha von Dänikena). Chci však zdůraznit, že Bible zde nehraje roli náboženskou, ale vyloženě roli historického dokumentu a zdroje informací. V mnohém se tak Wojnar shoduje se Sitchinem, a to nejen ve výsledku svých závěrů, ale hlavně v metodě: věřit obsahu Bible a všech starých textů (včetně opomíjených pramenů čínských), že v nich popisované události se před tisíciletími opravdu reálně udály, jen z paměti lidstva postupně vymizely nebo ustoupily do oblasti bájí a mýtů.

Znalost, studium a výklady textů Bible nejsou v žádném případě projevem náboženství a víry v boha. Naopak autor vždy dává najevo svůj záporný vztah ke křesťanským církvím (zejména k církvi katolické) a k tomu, co za celá téměř dvě tisíciletí napáchaly v rámci své zaslepené netolerance a neomylnosti ve jménu boha a Krista a kolik životů a krve nevinných lidí toto jejich počínání stálo - v rozporu s Kristovým učením. Křesťanské církve ze strachu o svoji politickou a ekonomickou moc stovky let utajují, pozměňují nebo přímo ničí staré písemnosti, které její inkvizitoři nalezli u "pohanských" národů (př. Španělé po "objevení" Ameriky).

Kritický a netolerantní je Wojnar i ke zkostnatělé, neomylné, dogmatické oficiální vědě. Na různých příkladech ukazuje, jak věda často záměrně hlásá nepravdy či přímo lži, aby nemusela opustit a přepracovat zažité teorie, které se staly dogmaty a axiomy, i když jejich platnost byla zpochybněna. Politika a ekonomická či "vědecká" moc a prestiž to prostě nepřipouštějí. V tomto duchu jsou stále ve školách vychováváni další a další poslušní kývalové. Běda tomu, kdo by se odvážil přijít s novou myšlenkou, nehodící se a vybočující ze zabetonovaných schemat....

Jiří Wojnar je šéfredaktorem WM magazínu, zabývajícího se zmiňovanou problematikou.

   

Knihy Jiřího Wojnara

UFO, bible a konec světa UFO, bible a konec světa - třetí přepracované vydání

UFO, bible a konec světa


(Votobia Olomouc - 1997)
  Autor knihy se podrobně zabývá nejstaršími písemnými dokumenty lidské civilizace (nejstarší texty sumerské, např. Epos o Stvoření, Epos o Gilgamešovi, a texty Bible, zejm. knihy Mojžíšovy), z nichž lze vyvodit přítomnost a působení mimozemských inteligentních bytostí - Anunnaki - zde na Zemi. Jim pak v souladu s uvedenými písemnými doklady přisuzuje vytvoření lidské rasy pomocí genetických manipulací (stvoření Adama, Adapy, Lulu), původně výhradně jako pracovní síly pro vlastní činnost Anunnaků při těžbě nerostů v podzemních dolech (zlata). Genetický experiment však přinesl nepředvídané problémy a tak trochu se lidé svým chováním a rozmnožováním začaly vymykat původním záměrům. Tím však příběh lidstva na Zemi vlastně teprve začíná. Strhujícím způsobem autor líčí další průběh osudů lidí i jejich "bohů" - z šokujícího úhlu pohledu odhaluje původ a úlohu Abrahama a jeho ženy Sarai, nukleární katastrofu a zánik Sumeru, další osudy vyvoleného národa (Izák, Jákob, Josef) a neuvěřitelné, přesto však logické vysvětlení okolností exodu Izraelitů z Egypta, které doprovázela přítomnost Nibiru v bezprostřední blízkosti Zemi .... a naznačuje i další budoucnost - a rovněž otázku, kdy a za jakých okolností se Nibiru zas vrátí ...?


Kalendář starých Mayů začíná (z určitých důvodů) rokem 3113 př.n.l., končí 24. prosincem roku 2011 n.l. (2012, bereme-li rok 3113 jako rok "0"). Proč právě tímto dnem? Co je to za letopočet?
Největší vliv planety Nibiru na zemský povrch, zanesený v písemných záznamech lidských dějin, se naposled pravděpodobně projevil během jejího odletu od slunce, to je někdy okolo roku 1433 př.n.l., v době, kdy Hebrejci uprchli z Egypta. Mezi uvedenými letopočty se klene časový prostor 3444 let.
Celková doba obletu Nibiru kolem Slunce - Olam - trvá, podle stupně ovlivnění ostatními planetami a Sluncem při minulém oběhu, přibližně 3100 až 3750 let.
Okamžiku, kdy se dvě planety nacházejí v konstelaci příznivé ke startu kosmických lodí, se říká startovní okno.

Je 24. prosinec 2011 dnem, kdy se otevírá startovní okno, a nebo dnem, ve kterém už i prosté oko objeví na obloze "neznámé světlo"?


A jak to bylo s učením a posléze skonem Ježíše, popsaným v Evangeliích Nového zákona? Jakou úlohu k poučení lidstva zde hráli "Strážci"? Opět tu autor předkládá šokující pohled na události a jejich režii, vznik křesťanství a jeho zneužití...

   
Tunel do kosmu

Tunel do kosmu


1. vyd. Votobia Olomouc (1998), 2. vyd. ALPRESS Frýdek-Místek (2001)

Opakující se katastrofy na Zemi, doby ledové, posuny zemské osy, potopa světa. Kdo vybudoval Stonenhenge a k čemu? Ustálení zemské osy. Systém dvou sluncí. Vědomé lži zástupců vědy? Rakety mimozemšťanů v podzemních silech - popis rakety biblickým prorokem Zachariášem. Letiště v Nazce. Stavba Šalomounova "chrámu" - energetického zařízení na principu užitém Mojžíšem v Arše úmluvy. Kněží byli vykonavateli náboženských obřadů a rituálů nebo obsluhujícím personálem nebezpečného energetického zařízení? Desatero přikázání oproštěné od archaického církevního nánosu. To jsou témata knihy!

   

Bestseller v kameni I Bestseller v kameni II

Bestseller v kameni I   a    Bestseller v kameni II


Votobia Olomouc (1998), Votobia Olomouc (1999)

Víte, co znamená slovo anagraf? Ať vám to autor raději vysvětlí sám (Jiří Mašek: Rozhovory s osudem): "K anagrafům jsem se dostal tak, že jsem tento termín vymyslel. Jde o označení pro plastické útvary nebo grafiky skrývající jistou konkrétní, na pohled neviditelnou informaci... Je to mé vlastní dítě a těší mne že mnozí se tím už začali docela vážně zabývat." Anagraf může být kresba, rytina, skalní či jiný reliéf nebo dokonce půdorys stavebních celků, který byl záměrně upraven tak, aby bez znalosti správného klíče (kterým může být třeba osový posun některých částí obrazce) vypadal jako primitivní umělecké dílo či zobrazení nějakého náboženského rituálu. Při jeho znalosti a správném použití se však najednou začnou objevovat naprosto jiné věci, jakými jsou např. různé technické nákresy všelijakých strojů, přístrojů nebo pracovních postupů.

Dvoudílná kniha Bestseller v kameni pojednává o anagrafech a u mnoha z nich dává i návod k jejich "luštění". V knize najdeme řadu fotografií a názorných ilustrací. Přiznám se, že otázka anagrafů ve mě vzbudila značné rozpaky...

   
Hlubina návratu

Hlubina návratu


ALPRESS Frýdek-Místek (2000)

Hlavní témata: potopa světa jako reálná katastrofa, dosud nepřeložené a "nepovšimnuté" texty starých čínských legend, ověřující astronomické a geofyzikální údaje o původu lidstva i jeho bohů. V knize autor nechává prolínat a doplňovat se biblickým textům, starým indiánským pověstem, egyptským památkám a čínským pramenům, popisujícím dávné dnes již neexistující civilizace ...

   
E-mail
braum.jan@gmail.com